पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची

 

नियुक्त बीमांककों की सूची - पुनर्बीमा

बीमाकर्ता का नाम

नियुक्त बीमांकक

भारतीय सामान्य बीमा निगम पुन: (जीवन)।

श्री सतीश भाटी

भारतीय सामान्य बीमा निगम पुन: (गैर-जीवन)। 

श्री विकास कुमार शर्मा